Privacy policy

Index

 • Persoonlijke informatie
 • De verwerking van persoonsgegevens
 • Persoonsgegevens die verwerkt worden
  • De verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens
  • Verwerking van persoonsgegevens voor begrafenisondernemers
 • Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens
  • Verwerking van persoonsgegevens waarvoor wij verantwoordelijk zijn
  • Verwerking van persoonsgegevens waarvoor de begrafenisondernemer verantwoordelijk is
  • Doeleinden niet voorzien in deze privacyverklaring
 • Vertrouwelijkheid
 • De intrekking van uw toestemming
 • Duur van het bewaren van de persoonsgegevens
 • Uw rechten
  • Recht van inzage, verbetering en gegevenswissing
  • Beperking van de verwerking
  • Overdraagbaarheid van persoonsgegevens
  • Geautomatiseerde besluitvorming
  • Bezwaar
 • De uitoefening van uw rechten
 • Veiligheid
 • Websites van derden
 • Klachten
 • Wijzigingen in onderhavige privacyverklaring
 • Contact

 

Persoonlijke informatie

Indien u gebruik maakt van onze website, verwerken wij uw persoonlijke informatie (“persoonsgegevens”).

De rechtmatigheid van de verwerking en de beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens is van essentieel belang voor ons.

Wij behandelen uw persoonsgegevens dan ook overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”)).

 

De verwerking van persoonsgegevens

De term “persoonsgegevens” omvat alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals uw naam, uw identificatienummer, uw locatiegegevens, uw IP-adres, uw contactgegevens, persoonlijke kenmerken, gezondheidsgegevens, maar ook door u gesloten overeenkomsten en andere documenten die toelaten u te identificeren.

Onder “verwerking” dient u elke mogelijke handeling te verstaan die gesteld kan worden met betrekking tot uw persoonsgegevens, van het verzamelen tot het mededelen tot het vernietigen ervan.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en voeren verwerkingen uit in opdracht van begrafenisondernemers. In dat laatste geval is de begrafenisondernemer verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens die verwerkt worden

De verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens

U bent geheel vrij om uw (persoons-)gegevens al dan niet mee te delen.

 

Wij verzamelen de persoonsgegevens die u ons bezorgt, ongeacht de wijze waarop (o.m. via het formulier op onze website).

 

Houd er rekening mee dat het beantwoorden van uw vragen, het afsluiten van een overeenkomst en de levering van producten en/of diensten geweigerd kan worden indien u uw gegevens niet aan ons bezorgt of niet invult op het inschrijvingsformulier.

 

Tenslotte verzamelen wij bepaalde gegevens automatisch via cookies. Dit wordt omschreven in ons Cookiebeleid.

 

U bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u aan ons meedeelt en/of invoert.

 

Verwerking van persoonsgegevens voor begrafenisondernemers

Wij verwerken tevens bepaalde persoonsgegevens in opdracht van begrafenisondernemers, namelijk de persoonsgegevens die u achterlaat op het contactformulier op de bedrijfspagina van een begrafenisondernemer op silentis.be.

 

Deze verwerkingen gebeuren op grond van een (verwerkings-)overeenkomst die wij gesloten hebben met de begrafenisondernemers aanwezig op silentis.be. Indien wij persoonsgegevens verwerken in opdracht van begrafenisondernemers, waarborgen zij de correcte verzameling en verwerking van de persoonsgegevens. Wij staan dan ook niet in voor de rechtmatigheid van verwerkingen door begrafenisondernemers, die niet tot onze opdracht behoren.

 

Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens

Verwerking van persoonsgegevens waarvoor wij verantwoordelijk zijn

In de eerste plaats verwerken wij uw persoonsgegevens in het kader van de naleving van onze contractuele verbintenissen. In dit geval verwerken wij uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

-        Het treffen van maatregelen ter verificatie van uw (persoons)gegevens bij aanmelding, evenals het treffen van voorzieningen ter beveiliging van uw persoonsgegevens;

-        Het overgaan tot de levering en facturatie van de diensten aangeboden via onze website;

-        De technische administratie van onze website, alsook het beheer van onze klantenadministratie.

 

Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, o.m. in het geval van volgende doeleinden:

-        De uitoefening van fundamentele rechten, o.m. het instellen van een rechtsvordering, zowel door ons als door een derde;

-        Het vermijden van frauduleus gebruik van onze website;

-        Prospectie en marketing.

 

Verder geeft u door akkoord te gaan met deze privacyverklaring ons de toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken voor volgende doeleinden:

-        Het opnemen van contact teneinde uw vraag of opmerking te beantwoorden;

-        Het verstrekken actuele informatie omtrent eventuele aanbiedingen of nieuwigheden;

-        Na de persoonsgegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de website.

 

De persoonsgegevens die via cookies verzameld worden, gebruiken wij uitsluitend met het oogmerk om uw gebruik van de website te vereenvoudigen en om statistische gegevens met betrekking tot het gebruik van de website te verzamelen. Dit laat ons toe om het verkeer op onze website te analyseren en om de website te verbeteren. De cookies die worden gebruikt door onze website, eveneens de cookies voor advertentiedoeleinden, worden omschreven in ons Cookiebeleid.

 

Verwerking van persoonsgegevens waarvoor de begrafenisondernemers verantwoordelijk is

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken voor begrafenisondernemers, gaan wij enkel over tot de verwerking van deze persoonsgegevens op basis van de verwerkingsovereenkomst en/of de schriftelijke opdracht van de begrafenisondernemer. Wij hebben tevens de toestemming van de begrafenisondernemer om voor de uitvoering van onze opdracht beroep te doen op onderaannemers (zgn. “onderverwerkers”).

 

Gelieve contact op te nemen met de desbetreffende begrafenisondernemer indien u vragen zou hebben met betrekking tot uw persoonsgegevens die u aan de begrafenisondernemer bezorgd heeft, de verwerking ervan, de rechtsgrond en de verwerkingsdoeleinden.

 

Doeleinden niet voorzien in deze privacyverklaring

Indien wij voornemens zijn een verwerking van uw persoonsgegevens uit te voeren voor een doel dat niet in de privacyverklaring voorzien is, zullen wij u op het door u opgegeven e-mailadres contacteren om u op de hoogte te brengen van deze nieuwe verwerking en het doel ervan, waarbij u de mogelijkheid heeft om deze verwerking te weigeren.

 

Vertrouwelijkheid

Alle persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden, tenzij wij hiervoor de expliciete, voorafgaande toestemming hebben verkregen of indien van de gegevens meegedeeld worden aan onze externe technische dienstverleners en/of onderverwerkers om de levering van onze producten en/of diensten toe te laten.

 

De intrekking van uw toestemming

De toestemming de u aan ons verleend heeft om uw persoonsgegevens te verwerken, kan u steeds intrekken door middel van een schriftelijk of elektronisch verzoek met een kopie van uw identiteitskaart aan ons te richten.

Dergelijke intrekking van uw toestemming is niet mogelijk voor de verwerkingen die gebeuren op basis van een overeenkomst of de verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde. De intrekking heeft dan ook geen invloed deze verwerkingen.

De intrekking van uw toestemming doet bovendien geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die reeds gebeurden op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan.

 

Duur van het bewaren van de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de periode die noodzakelijk is voor ons om het doel van de verwerking te verwezenlijken en/of om onze contractuele verbintenissen na te komen.

Wij bewaren uw persoonsgegevens tot maximaal vijf jaar nadat onze contractuele relatie beëindigd werd. De persoonsgegevens die wij in opdracht van klant/derde verwerken, worden na het verrichten de verwerking verwijderd. Deze termijnen gelden onder voorbehoud van bijzondere wettelijke bepalingen die voorzien in een kortere dan wel langere duur.

De persoonsgegevens die door ons verwerkt worden om te reageren op de vraag/opmerking ingediend via een invulformulier op onze website silentis.be of na ontvangst van een e-mail, worden maximaal één jaar na het versturen van het bericht bewaard.

 

Uw rechten

Recht van inzage, verbetering en gegevenswissing

U beschikt over het recht te verzoeken om inzage van uw persoonsgegevens, de verbetering van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens of de wissing van uw persoonsgegevens.

Dergelijke wissing van persoonsgegevens is niet mogelijk indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de totstandkoming van of de uitvoering van een overeenkomst of de onderbouwing van of de verdediging in het kader van een rechtsvordering.

Beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen heeft u het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen, o.m. indien u de juistheid van de persoonsgegevens zou betwisten, de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en u de persoonsgegevens nodig heeft voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering terwijl wij uw persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden. In voorkomend geval zullen wij uw persoonsgegevens enkel nog opslaan.

Overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan ons heeft verstrekt te verkrijgen of om die gegevens over te dragen. Dergelijke verkrijging of overdracht is niet mogelijk indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de totstandkoming van en/of de uitvoering van een overeenkomst of de onderbouwing van of de verdediging in het kader van een rechtsvordering.

Geautomatiseerde besluitvorming

U heeft het recht om niet onderworpen te worden aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit indien hieraan rechtsgevolgen voor u verbonden zijn of dit u in aanmerkelijke mate treft. Dit is niet mogelijk indien dit besluit noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst.

Bezwaar

U heeft een recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (1) die noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen, mits er sprake is van redenen die specifiek verband houden met uw situatie en (2) ten behoeve van direct marketing. Dergelijk bezwaar is niet mogelijk indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

 

De uitoefening van uw rechten

U kan deze rechten uitoefenen door ons een gedateerd, schriftelijk of elektronisch verzoek met een kopie van uw identiteitskaart te richten of desgevallend een aanvullende verklaring te verstrekken.

Indien wij van mening zijn dat u niet gerecht bent om één of meerdere van deze rechten uit te oefenen, zullen wij u hier schriftelijk van in kennis stellen.

De uitoefening van één van deze rechten ten aanzien van ons, houdt niet de uitoefening van dit recht ten aanzien van de begrafenisondernemer in of andersom. Indien u één van deze rechten wil uitoefenen ten aanzien van zowel ons als de begrafenisondernemers dient u uw verzoek aan ons beiden te richten.

 

Veiligheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van uw persoonsgegevens verzameld op onze website of op enige andere wijze alsook elke andere niet-toegestane verwerking van uw persoonsgegevens te vermijden.

In geen geval kunnen wij verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

 

Websites van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden waarnaar op onze website eventueel verwezen wordt en ook niet voor de producten of diensten die op deze websites vermeld worden. Daarnaast geldt voor het gebruik van onze website enkel deze privacyverklaring. Aangezien de privacyverklaring van andere websites van onze kan verschillen, is het aangewezen om de privacyverklaring van iedere website die u bezoekt te lezen.

 

Klachten

Indien u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ons een inbreuk zou uitmaken op de bepalingen van onderhavige privacyverklaring of op de AVG, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Wijzigingen in onderhavige privacyverklaring

Het is mogelijk dat onderhavige privacyverklaring in de toekomst uitgebreid of aangepast wordt, bijvoorbeeld indien er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. Daarom raden we u aan om onderhavige privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

 

Contact

Indien u vragen hebt over de privacyverklaring, kan u contact met ons opnemen (Silentis – De Witte Communicatie, Wijerstraat 4, 3520 Zonhoven, 011 39 82 90 – info@dewitte.be, www. silentis.be)